Vertrouwd en succesvol naar je rijbewijs...

Algemene Voorwaarden en privacybeleid


Artikel 1 Werkingssfeer
 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.
b. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
c. indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
d. een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers van een overeenkomst of door het afnemen van een product.
 
Artikel 2 Definities
 
Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en/of rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.
Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
 
Artikel 3 Algemeen
 
Gedurende een rijles is de leerling niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen).
 
Artikel 4 Verplichtingen ten aanzien van de rijschool
 
De rijschool draagt er zorg voor dat:
a. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
b. de leerling, indien gewenst, zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
c. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.
c. nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling Autorijschool Nico ten Kate  hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.
d. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde model lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig lesvoertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
e. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, vrijwel volledig wordt benut voor het geven van rijles
f. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met hetgeen in de rijopleiding branche gebruikelijk is.
 
Artikel 5 Verplichtingen ten aanzien van de leerling
 
De leerling verplicht zich:
 
a. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen met zijn DigiD gegevens + SMS bevestiging via www.mijncbr.nl  teneinde het reserveren van  tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Gezondheids Verklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven.
b. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
c. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.
d. een Gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. De rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de kandidaat. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde.
e. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 5 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
f. onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden (08.00 uur en 18.00 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch/whatsapp. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 72 uur van tevoren te geschieden.
Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen binnen 24 uur voor de afgesproken tijd wegens dringende reden zoals: een sterfgeval in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis.
g. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
h. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les, een tussentijdse toets, een examen of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
i. bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid,  - tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen - een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres.
j. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie Gezondheids Verklaring” worden ingevuld.
k.de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.
l. 5 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. De leerling dient rekening te houden per lesuur ruim 75 min. weg te zijn. En altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het lessen- de TTT en alle examens bij het CBR.
m. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.
n. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat - die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen - is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid.
o. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.
 
Artikel 6 Betaling
a. Betaling van het lesgeld dient per bank voor aanvang van de les, of contant aan het begin van de les en tegen aftekening op de leskaart worden voldaan. Betalen via een betaalverzoek wordt beschouwd als contante betaling. Wanneer een aantal lessen vooraf worden overgemaakt worden deze afgetekend op de les-afsprakenkaart. Termijnbetaling bij afname van een pakket kan uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
b. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan  het CBR  vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen.
c. Indien contant dient te worden betaald - dan wel op basis van een schriftelijke overeenkomst een bedrag giraal dient te worden overgemaakt - en deze betaling uitblijft ontvangt de leerling binnen 14 dagen nadat de achterstand is opgetreden een factuur. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met de daarbij gepaard gaande administratiekosten. Deze bedragen € 15,00. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.
d. Indien 14 dagen na factuurdatum het factuurbedrag niet of niet volledig is voldaan, is de leerling van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt over het nog openstaande bedrag wettelijke rente berekend. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
e. Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
f. Indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een zogenaamd pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool gerechtigd, als de leerling eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen. Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs behouden. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen. Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen, zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.
 
Artikel 7 Theorie en theorie-examen
 
a. Leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen kunnen via Autorijschool Nico ten Kate  worden aangeschaft en dienen bij bestelling te worden voldaan. Indien de leerling geen theoriecursus of theorieboeken besteld via de rijschool zal hij/zij zichzelf vergewissen dat  actueel lesmateriaal wordt gebruikt. Tevens bestaat de mogelijkheid om een theoriepakket bij de rijschool te kopen.
b. De leerling zorgt dat hij/zij op het moment dat dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via
www.mijncbr.nl. De kosten worden via IDeal betaald aan het CBR.
 
Artikel 8 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (het rijexamen)
 
(tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek.
 
a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek na machtiging van de rijschool giraal aan de rijschool te worden voldaan.
b. Na betaling van de aanvraag van het onderzoek geeft de leerling per mail of Whatsapp door op welke datum hij/zij verhinderd is om een TTT of examen af te leggen. Indien de leerling geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringssysteem worden vastgelegd.  
c. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
d. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
e. Het CBR-praktijk-examen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats.
 
Artikel 9 Opschorting en annulering
 
a. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
b. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
d. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
e. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
 
 
Artikel 10 Onderzoek naar de rijgeschiktheid
 
Wanneer één of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met Ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.
Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid ( TTT of rijexamen) de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.
 
 
Artikel 11 Onderzoek naar de rijvaardigheid
 
a. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit alleen als een les voor het examen was afgesproken.
b. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sub lid A, B of C, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. De rijschool staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek geschiedt zonder kosten voor de leerling.
 b-1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.
b-2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.
b-3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.
c. In de in het tweede lid onder sub lid 1-3 genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 2 gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.
d. De aansprakelijkheid van de autorijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De autorijschool is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst en/of het niet door kunnen gaan van het onderzoek.
 
 
Artikel 12 Privacy beleid
 
Autorijschool Nico ten Kate verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Nico ten Kate aangaat persoonsgegevens. Autorijschool Nico ten Kate verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool Nico ten Kate uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.
 
Artikel 13 Geheimhoudingsverklaring
 
Autorijschool Nico ten Kate verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Autorijschool Nico ten Kate aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Autorijschool Nico ten Kate garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.
 
Artikel 14 Vrijwaring
 
1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.
2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.
 
Artikel 15 Beëindigen lesovereenkomst
 
Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, evenals de administratiekosten en het door de rijschool reeds betaalde examengeld (CBR- of BNOR gedeelte).
Indien een bedrag bij vooruitbetaling is voldaan, zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR of BNOR betaalde toets/examengeld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur evenals de administratiekosten.
 
Artikel 16 Klachten
 
De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voorleggen aan:
 
De Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd aan het Klimmerseind 28 te Eijsden. In deze treedt hiervoor als gemachtigde op Dhr. J v Zuylen
 
Per e-mail te bereiken:
voorzitter@vrb.nu
 
Per telefoon te bereiken:                +31621547864


 

Privacy beleid Autor​ijschool Nico ten Kate

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Nico ten Kate verwerkt van haar cursisten.

Indien er wordt ingeschreven bij Autorijschool Nico ten Kate, geef je door ondertekening van de lesovereenkomsty uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Autorijschool Nico ten Kate in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Nico ten Kate, eigenaar. Zuiderlaan 199, 7944 EE Meppel, telefoonnummer 0522 244 366, KvK nummer rijschool 54194229

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Autorijschool Nico ten Kate is bereikbaar via mailadres info@nicotenkate.nu

 

2. Welke gegevens verwerkt Autorijschool Nico ten Kate, voor welk doel

In het kader van jouw rijopleiding worden de volgende noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt.

Algemene persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens

c) telefoonnummer

d) e-mailadres

e) leerling/kandidaat nummer

f) geboortedatum

g) Opleiding/school en/of beroep

Bijzondere persoonsgegevens:

h) Bijgehouden wordt of de leerling bij het CBR de rijschool gemachtigd heeft en of bij het CBR de Gezondheidsverklaring is ingediend.   (geen inhoudelijke, medische informatie)

i) Informatie van de Gezondheidsverklaring indien relevant voor (de manier van) het lesgeven

 

 

 

2.2 Autorijschool Nico ten Kate verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

 

  1. Naam en leerlingnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van de intake, het lesgeld, theorie of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

 

  1. Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Autorijschool Nico ten Kate.

 

  1. Indien je bij Autorijschool Nico ten Kate een A, A1, A2, AM, B(E), C1(E), C(E), D1(E) rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholings/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart Autorijschool Nico ten Kate je gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname niet langer dan noodzakelijk.

 

  1. Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website/Facebook/Instagram-pagina. Autorijschool Nico ten Kate plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool Nico ten Kate een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn-pagina/Instagram ter promotie.

 

  1. Autorijschool Nico ten Kate kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om - voor het plaatsvinden van de eerste rijles - een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Autorijschool Nico ten Kate deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

 

2.3 Autorijschool Nico ten Kate kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 

3. E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen tickerbox/aanvinkvakje, verwerkt Autorijschool Nico ten Kate voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over Autorijschool Nico ten Kate toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@nicotenkate.nu

 

4. Bewaartermijn(en)

4.1 Autorijschool Nico ten Kate verwerkt en bewaart de aan Autorijschool Nico ten Kate verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je opleiding tot maximaal een jaar na afronding van je opleiding. Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Nico ten Kate, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Autorijschool Nico ten Kate passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autorijschool Nico ten Kate gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Autorijschool Nico ten Kate. Met de verwerkers heeft Autorijschool Nico ten Kate dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

 

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via info@nicotenkate.nu kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Autorijschool Nico ten Kate zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met (info@nicotenkate.nu). Autorijschool Nico ten Kate zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Autorijschool Nico ten Kate je hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Nico ten Kate je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met (info@nicotenkate.nu). Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie via info@nicotenkate.nu.

 

7. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Autorijschool Nico ten Kate, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Autorijschool Nico ten Kate bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.